I Wanted To Be A HumanI Wanted To Be A Human - а performance with Katya Damyanova , video DVD 3:22 min, Edition 5+1AP - the footage is beforehandеd by bTV
It took place at the National Polytechnic Museum, Sofia, Bulgaria, 03.02.2006. Photo: © the artists. Courtesy of the artists. Artefacts destroyed

The term robot comes from the Czech word 'robota'. From a practical point of view, the robot is a mechanical device that performs tasks either under direct human control, or partial control under the guidance of a human being, or completely autonomously. "R2D2", "C-3PO",
"Threepio" from "Star Wars" (1977), The Tin man in the Wizard of Oz (1939), Robbie from "Forbidden Planet", the first 'metal-man' with a character and sense of humour charachteristic for an Earth-man 'Hal-9000' from '2001: A Space Odyssey' in (1968), The fembots of Electronics "(ElFilm.narod.ru) represent just some of the mega popular images of robots in the film industry, aggressively revealing the human desire to overpower violently the artificial intellect, to persuade it to imitate the mind and image of its own creator.
Anthropocentric, humanitarian posiitivist propaganda, subordinates to its needs the potential and freedom of its creation, turning it into a perfect slave.
With the campaign "I wanted to be a human being" Ultrafuturo symbolically takes a small part of the guilt to the big Other.

 

Photo: © the artists

IT’S a cold Sunday evening in Sofia. The kind of evening when most people are putting another log on the fire and settling in for a cosy night. But for a handful of people scattered across the world, other plans are afoot.

In the yard of the National Polytechnical Museum, Sofia, a group stands in the snow, gathered around the dying embers of a fire. Protruding from the ashes is a wheel; look closer and you can make out the charred remains of a metal carcass that looks strangely like that of a robot. And indeed it is, for today is International Robot Day, the brainchild of “Bulgaria’s most radical group”: the Ultrafuturo group.


Интересно какви са били очакванията и какви впечатленията преди и след перформанса ни у директора на Национален политехнически музей д-р Екатерина Цекова... Така и не получихме обратна връзка.

Терминът робот произлиза от чешката дума robota и за първи път е употребен от чешкия писател Карел Чапек(Capek.misto.cz) през 1920 г. в пиесата му „R.U.R.“.(Rossum's Universal Robots).През 1942 г. се появява и терминът "роботика", въведен от Айзък Азимов, измислил унизителните

"Трите универсални закона на роботиката", които за съжаление отдавна са излезли от сферата на фантастиката.От практическа гледна точка робот е механично устройство, което изпълнява задачи или според директен контрол от страна на човек, или частичен контрол под ръководство на човек, или пък напълно автономно.Роботите обикновено се използват за да изпълняват най- еднообразнитe, най-мръсните или най-опасните задачи, от човешката дейност. Индустриални роботи или потребителски роботи, чистещи пода, косящи трева, или изследващи океаните и космоса.

"R2D2", "С-3PO", " Трипио" от "Междузвездни войни" (1977 г.), Тенекиения човек във "Вълшебникът от Оз" (1939 г.), Роби от "Forbidden Planet", първият "метал-мен" с характер и чувство за хумор, присъщи на земен жител, "Хал-9000 от "2001: Една одисея в Космоса" (1968 г.), Фемботите на Електроник" (ElFilm.narod.ru) са само някои от мегапопулярните образи на роботи от

киноиндустрията, пресъздаващи човешкото агресивно желание да подчини насилствено на волята си изкуственият интелект, и да му внуши несвойствен за машинният разум стремеж за наподобяване облика и психиката на собственият си създател. Антропоцентрична, хуманистки позитивистка пропаганда, подчиняваща на своите нужди потенциала и свободата на своето творение, превръщаща го в съвършенния роб.

С акцията "Исках да бъда човек" Ултрафутуро символично поема една малка част от вината, която носим спрямо Големият Друг.

 

Offstage funny pic; Foto collage: Katya Damyanova

Photo: © the artists