Raw Easter

Raw Easter - performance with Katya Damyanova, Sofia, Bulgaria, 04.2006, Anton Terziev. Foto courtesy the artist
Never shown in public,

Суров Великден - перформанс. На Великден 2006-та оцветих яйце в червено. Яйцето в пърформънса обаче е сурово. Сурова е и "боята" - собствената ми кръв. Посланието е преразглеждане и обновление на архетипа.

The pathological drama of the church is that it involves you in an illusion, giving you the state of mind in which you are living with a substitute of the reality, apathetic to the truth.

But the truth is that His blood is always hyping, searching, provoking, attracting, revolting, but never leaves you indifferent.

The tradition dictates that we color boiled eggs in red*** before Easter and that’s what our concept is lying on. With our doing we are criticizing the Christian orthodox concept, which is depriving the archetype rituals of meaning, manufacturing cheap derivate, imitating and faking, with the potential to produce life just as much as the boiled “Easter egg”.

 

*As a Christian Religious symbol, the egg is considered as the tomb of Christ and the stone, which it moved. The Bulgarian understandings for the egg are that it is the symbol of the renewing process of nature, the everlasting cycle Life-Death-Life and later the egg was considered as the myth of Christ, for this death and reincarnation. Our ancestors believed that the egg possesses magical powers, in can cure diseases, uncharm spells and buff fertility.

 

** In one of the legends, under the cross of Christ, a hen laid an egg, The blood, which was dripping down colored the egg in red. In another legend Maria Magdalena went to Rome to Tiberius, so she can blame Pilate Pontius for allowing a unjust verdict. Tiberius insisted on prove for the reincarnation of a dead man. Maria Magdalena answered that as the egg dies for new life, so does Christ arise from his mortal body. And she gave his a red colored egg with the words:”Christ is Risen”. Tiberius( knowing the ancient philosophy and believing  in the “cosmic egg” from which the Universe was hatched) surprisingly answered “ Truly, He is Risen”.

Photo: © the artist

 

“Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим, в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим. Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие. А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно". О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?“
1Кор 15:12-55
Photo: © the artist

Психологическата драма на църквата е, че те въвлича в илюзия, формира нагласата да живееш със заместител на реалността, равнодушен към истината. А истината е, че кръвта Му изисква, ангажира, търси, провокира, привлича, отблъсква, но никога не те оставя безучастен.

Първоосновата, на която лежи традицията да се боядисват сварени яйца* в червено** преди Великден е отправна точка за концепцията на акцията. С нея за пореден път подлагаме на критичен коментар ортодоксалната християнска практика, която със своите лишени от съдържанието и същността на архетипа ритуали, репродуцира само евтини сурогати, имитации и фалшификати. Потентни да родят живот дотолкова, доколкото е способно на това свареното ти великденско яйце.
Photo: © the artist

* Като християнски религиозен символ яйцето първоначално олицетворява гробницата на Христос и камъка който е отместил. В представите на българина яйцето е символ на непрекъснато обновяващите се процеси в природата, на вечния кръговрат живот-смърт-живот, а по късно и на мита за Христос, за неговата смърт и възкресение. Предците ни са вярвали, че яйцето притежава магическа сила, че с него се лекуват болести, развалят се магии, осигурява се плодородие и т.н.

** Според една от легендите в подножието на Христовия кръст дошла кокошка и снесла яйце. Кръвта, която се стичала от Христос, го обагрила в червено. Според друга, Мария Магдалена отива в Рим при Тиберий, за да обвини Пилат, че е допуснал несправедлива присъда. Тиберий поискал доказателства, че умрял човек може да възкръсне. Тя отговорила, че така както яйцето умира, за да роди нов живот, така и Христос е възкръснал от тленното си тяло. И му подала червено яйце с думите: "Христос възкресе!". Тиберий (познавал античната философия и вярванията в "космическото яйце", от което се излюпва Вселената) изненадващо отговорил: "Наистина възкресе!"

Photo: © the artists