Urban Yoga For Beginners

Ърбан йога за начинаещи, разказиWhat Anton sees under the glamour and glitter of the city is what we refer to “City Poetry”. Terziev is unbearably pretentious and whites in such long sentences that the end of them is left somewhere at the end of the 90s.

Terziev is irritating and patronizing, myopically staring at the pop culture and tragically out of date in his taste. (That`s because until you write something hip, it is already dated). Anton transforming the quality with quantity of neologisms just like early William Gibson.

Terziev is writing for all those novice readers. Anton is circling around the demeaning physical labor, his job, life-style magazines and ad agencies – a trajectory, in which the modern Bulgarian writing is born.

“Terziev writes a story about how he won a competition with another story, publishes both in two different magazines and then he writes a third story about the whole publishing of these two stories and the money made of them. All the stories and much more are included in this book. Anton is aiming, with the precision of a sharp shooter, in the hearts, minds and wallets of those eight hundred people, which are the max editions for a second book of a new Bulgarian author. So is Terziev.”

Bogdan Rusev

 

“ In this book the city stinks, smells of high heaven, frowns, smiles, drinks, sings, cries,  does not give a shit….Talks….Hates us, Loves us. We are all there, between the pages, sentences, words and letters. Between them. In  them. We all stink, smell of high heaven, frown, smile, drink, sing, cry, don`t give a shit…Talk..Hate, Love… is it necessary? It is!

Katya Atanasova

 

Ърбан йога за начинаещи, разкази

"Антон вижда под лъскавите опаковки на града онова нещо, което обикновено наричаме "градска поезия". Терзиев е непоносимо маниерен и пише с толкова дълги изречения, че началото им се губи някъде в литературата от края на 90-те.
Терзиев е досаден и назидателен, късогледо вторачен в поп културата и неизбежно старомоден във вкусовете си. (Защото докато напишеш разказ за нещо модерно, то вече не е такова.) Антон успява да постигне ефект на качествена промяна с количествени натрупвания на неологизми като ранния Уилям Гибсън.
Терзиев пише за начинаещи читатели, както става ясно и от заглавието на книгата. Антон се движи между затъпяващата физическа работа,литературните конкурси, лайфстайл-списанията и рекламните агенции - траекторията, в която се ражда доброто ново българско писане.
“Терзиев пише разказ за това, как е спечелил литературен конкурс с друг разказ, публикува и двата в различни списания, а накрая пише разказ за публикуването на двата разказа в различните списания и хонорарите, които е получил за това. Всички изброени разкази безмилостно са включени в настоящия сборник. Антон се прицелва с лазерен мерник в сърцата, умовете и джобовете на онези осемстотин души, които представляват максималния тираж за втора книга от нов български автор. Терзиев също.”

Богдан Русев


"В тази книга градът ни вони, ухае приятно, мръщи се, усмихва се, пие, плаче, не му пука... Говори... Мрази ни, обича ни... Ние всички сме там, между страниците му, в изреченията, в думите, в буквите. Между тях. В тях. Воним, ухаем приятно, мръщим се, усмихваме се, пием, плачем, не ни пука... Говорим... Мразим, обичаме... Трябва ли? Трябва!"

Катя Атанасова

 

Цена: 14лв. 10,80 лв.Вземи я с автограф

 

Илюстрациите: Любомир Димитров

 

 

 

 Илюстрациите: Любомир Димитров

 

 

 

 

 

Ърбан йога за начинаещи, сборник разкази, изд. Сиела, 2008 г. Илюстрации: Любомир Димитров

 

Вземи я с автограф

Цена: 14лв. 10,80 лв.